Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh xăng dầu

Kinh doanh xăng dầu, phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân.