09/07/1993
Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ký quyết định số 307/QĐ-BNV/H11 về việc thành lập Công ty Thăng Long.
   

05/11/2002

Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 1116/2002/QĐ-BCA(H11) sáp nhập Công ty Bình Minh vào Công ty Thăng Long thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích.

 

 

08/02/2010

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 492/QĐ-BCA(X13) về việc công nhận Công ty Thăng Long, Bộ Công an là công ty an ninh.

 

 

26/05/2011

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 1790/QĐ-BCA chuyển đổi Công ty Thăng Long thành Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu và phân cấp ủy quyền cơ quan quản lý trực tiếp là Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

 

 

26/10/2012

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 5290/QĐ-BCA công nhận Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

 

 

06/08/2018

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 4020/QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Công nghiệp An ninh, là cơ quan quản lý trực tiếp Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long.

  • Giới thiệu chung
  • Cơ cấu tổ chức
  • Năng lực nhân sự